เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกฎหมายอมตะ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส

รับว่าความและปรึกษาคดี โดยทีมทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายหลากหลายสาขา ให้บริการด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน รวมถึงการร่างนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ ด้วยมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงและมีความรับผิดชอบต่องานอย่างสูงสุด และยังมีบริการด้านบัญชีอย่างครบวงจร

หลักการทำงาน

สำนักงานกฎหมายอมตะ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดพร้อมทั้งให้ข้อมูลทางกฎหมายในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกความ เรียกเก็บค่าวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและชัดเจน และต้องได้รับความเห็นชอบจากลูกความก่อนเสมอ

ประวัติการทำงานและประสบการณ์ทำงาน

ว่าความแก้ต่างคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วราชอาณาจักรกว่า 10 ปี และเชี่ยวชาญด้านการเป็นที่ปรึกษาและทนายความให้กับบริษัทที่ประกอบกิจการต่างๆ เช่น รับเหมาก่อสร้าง สถาบันเสริมความงาม  ทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

- ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทบางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายในทั้งองค์กรณ์ภาครัฐและเอกชน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน

- ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทโกลด์ ชอร์ส จำกัด ประกอบกิจการสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดพังงา กระบี่และภูเก็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน

- ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทพร้อมก้าว จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซมบ้านและอาคารทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน

ทนายความประจำสำนักงานกฎหมายอมตะ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส

รับว่าความและปรึกษาคดี โดยทีมทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายหลากหลายสาขา ให้บริการด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน รวมถึงการร่างนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ